מזכירת ועדת ערר שליד מועצה אזורית שומרון: יערית מתנה - bituach@shomron.org.il 

הגשת השגה על חיוב ארנונה

מי שחויב בתשלום ארנונה כללית רשאי, תוך 90 יום ממועד קבלת הודעת התשלום הראשונה וכן בכל שנת מס עד 31 במרץ, להשיג עליה לפני מנהל הארנונה, על יסוד טענה מטענות אלה:

 • הנכס שבגינו נדרש התשלום אינו מצוי באזור כפי שנקבע בהודעת התשלום.
 • בהודעת התשלום נפלה טעות בציון סוג הנכס, גדלו או השימוש בו.
 • הוא אינו מחזיק כמשמעותו בפקודת המועצות האזוריות.

           1. את ההשגה יש לרשום עבור מנהל/ת הארנונה ולהגיש באחת מהאפשרויות הבאות:

 • באמצעות טופס מקוון  - ראו הקישור למעלה
 • בדואר רשום: ת.ד. 120 אזוה"ת ברקן 4482100 .
 • במסירה אישית במחלקת הארנונה בשעות קבלת הקהל המפורסמות באתר המועצה.

  2. על ההשגה לכלול את מספר הנכס לגביו מוגשת ההשגה, כתובת דואר למשלוח המענה וכתובת דוא"ל.
  3. מנהל/ת הארנונה ישיב למגיש ההשגה תוך שישים ימים מיום קבלת ההשגה במחלקת הארנונה.
  4. הגשת השגה אינה פוטרת מתשלום הארנונה במלואה במועדים שנקבעו. 
  5. כל פיגור בתשלום ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק. 
  6. אדם הרואה עצמו נפגע מתשובת מנהל הארנונה להשגה שהגיש רשאי תוך 30 יום ערר לועדת הערר שליד המועצה האזורית שומרון.

להגשת השגה לחצו כאן

הגשת ערר

אדם הרואה עצמו מקופח בתשובת מנהל הארנונה להשגה שהגיש רשאי תוך 30 יום ערר לועדת הערר שליד המועצה האזורית שומרון.
את הערר יש לרשום עבור: ועדת הערר שליד המועצה האזורית שומרון
ולהגיש באחת מהאפשרויות הבאות:

 • באמצעות טופס מקוון – ראו הקישור מטה.
 • בדואר רשום ב-5 עותקים: ת.ד. 120 אזוה"ת ברקן 4482100 .

הגשת ערר אינה פוטרת מתשלום הארנונה במלואה במועדים שנקבעו.
כל פיגור בתשלום ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק.

להגשת ערר לחצו כאן
מזכירת ועדת ערר שליד מועצה אזורית שומרון: יערית מתנהbituach@shomron.org.il 

 

ועדת ערר

 • ערר שידחה ע"י מנהל הארנונה יועבר להחלטת ועדת הערר.
 • זימון לדיון בערר ישלח מטעם מזכירות הועדה בדוא"ל ובדואר רשום לפחות 15 יום ממועד הדיון.
 • במקרים בהם תחליט הועדה לדון בערר ללא קיום דיון – תישלח החלטתם בדואר רשום לשני הצדדים.
 • המתנה לדיון בפני ועדת הערר אינה פוטרת מתשלום הארנונה במלואה במועדים שנקבעו.
 • כל פיגור בתשלום ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק.

לחצו כאן להחלטות ועדת ערר שליד מועצה אזורית שומרון