רישיון לניהול עסק - מהו?

חוק רישוי עסקים, התשכ"ח – 1968, מחייב כל עסק המוגדר בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה – 1995, בקבלת רישיון לפתיחתו וניהולו.
הרישיון לניהול העסק הינו האישור הניתן ע"י רשות הרישוי לבעל העסק ולמנהלו, בהתאם לחוק ולתקנות הנלוות אליו.
רישיון העסק בא להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים במתאימים להפעלתו התקינה ע"פ מטרות החוק ולטובת הציבור הרחב.

מה הן מטרות חוק רישוי עסקים?

 • איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים.
 • מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות.
 • בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו.
 • מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות.
 • בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים.
 • קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה.
 • קיום הדינים הנוגעים לכבאות.

מי חייב ברישיון עסק?

כל סוג עסק, הרשום בצו רישוי עסקים, חייב ברישיון.
עסקים טעוני רישוי: מסעדות, אטליזים בתי-קפה, מזנונים, מאפיות, קיוסקים, בתי מלאכה, מפעלים מכל הסוגים, יצור וממכר מוצרי מזון, רוכלות, מוסכים, מחסנים למיניהם וכד'.
ניתן לעיין בחוק ותקנותיו במשרדי האגף ובאתר האינטרנט שלו.
מחובת רישוי פטורים משרדים שונים של מקצועות חופשיים כגון: עורכי דין, רואי חשבון, פעוטונים, גני ילדים, ובכללם עסקים שאינם מופיעים בצו רישוי עסקים התשנ"ה (1995).

מתי להגיש בקשה לקבלת רישיון? / באיזה שלב עסק צריך לבקש רישיון?

 • בעת פתיחת עסק חדש
 • במידה וחל שינוי בעסק או בבעליו חלה חובת הגשת בקשה חדשה, כמפורט להלן:
  – הגדלה או הקטנת השטח.
  – שינויים פיזיים פנימיים וחיצונים במבנה העסק.
  שינוי בבעלות: תוספת שותף, העברת בעלות, וכד'…

מה מומלץ לקבל לפני הגשת בקשה לרישוי עסק?

 • הסבר על תהליך הרישוי.
 • מידת התאמתו של העסק לדיני התכנון והבנייה, ולדרישות נותני האישור הנוספים.
 • מצבו המשפטי של העסק או של המבנה שבו יפתח.