על פי חוק העזר המועצתי, חוק עזר לשומרון (שמירת הסדר והניקיון) התשנ"ב 1991 על בעלי המפעלים לשלם למועצה את כיסוי הוצאותיה עבור פינוי הפסולת התעשייתית, וכלשון החוק: "בעד פינוי פסולת של מפעל ישלם המחזיק במפעל למועצה את הוצאות המועצה עבור פינוי הפסולת. תעודה חתומה בידי ראש המועצה תהיה ראיה לגובה הוצאות המועצה."

תעריפים ותשלומים

עלות פינוי בודד תעמוד על 500 ₪ למיכל עד 15 קוב ו- 600 ₪ למיכל מעל 15 קוב.
עבור כל טון מפונה תגבה המועצה 360 ₪ על פי דוחות שקילה שייערכו בתחנת המעבר.

להנחיות לביצוע הסדר תשלום לחצו כאן סעיף פינוי אשפה תעשייתית

לטופס בקשה להצטרפות/לביטול שירות פינוי אשפה תעשייתית ע"י המועצה לחצו כאן.

המועצה תספק מכולות בגדלים: 6, 8, 12 ו- 24 קוב במידה ויש במלאי בשיטת כל הקודם – זוכה.

בעל המפעל אחראי על תקינותה של המכולה, וישא בעלויות הנזקים שייגרמו לה שלא במסגרת ביצוע פינוי האשפה ועם סיום השירות בשימוש להודיע לאגף שפ"ע.

למכתב בנושא עדכון תעריפי פינוי אשפה תעשייתית מתאריך 7.1.2024 לחצו כאן

זמני פינוי

פינוי אשפה תעשייתית מתבצע בימים א-ה לא כולל ערבי חגים. שעות פינוי האשפה הן החל מ- 04:00 בבוקר ועד 12:00 בצהריים.
קריאה שנפתחה, תיכנס לתוכנית העבודה ביום העבודה הבא ותבוצע עד 4 ימי עבודה מיום פתיחת הקריאה.

תנאים לפינוי מכולה

  • הגישה למכולה חייבת להיות פנוייה על פי חוק במשך כל שעות היממה.
  • הפסולת במכולה לא תעלה מעל גובה דפנות המכולה. יש להקפיד להזמין פינוי במועד.
  • אין להניח במכולה פסולת בניין כלל. מכולה עם פסולת בניין לא תפונה.

שימו לב!
במידה והגיעו לפנות אך לא ניתן היה לפנות את המכולה, יחוייב בעל המפעל בעלות הגעה ע"ס 500 ₪ למיכל עד 15 קוב ו- 600 ₪ למיכל מעל 15 קוב ועליו לפתוח קריאה נוספת לפינוי אחרי שיפתור את התקלה בגינה לא ניתן היה לפנות.