פרטי יצירת קשר

ענת צפריר
מנהלת פרויקט חסד ומתנדבים

להגשת טופס בקשה לקרן לחצו כאן 

מטרות הסיוע

אוכלוסיית היעד הם תושבי המועצה אזורית שומרון, אשר נקלעו למצב כלכלי קשה או מצב בריאותי הדורש טיפול יקר שאין המבקש יכול לעמוד בו מבחינה כלכלית.

מטרות הסיוע: 

 1. סיוע במימון הוצאות מיוחדות, עקב מקרי אסון של קריסת עסק.
 2. סיוע בהוצאות מיוחדות לטיפול בקריסה רפואית של תושב/ת המועצה, שאין לגביהם הסדרי ביטוח או פיצוי אחרים ניתוחים, תרופות וכו'.
 3. סיוע במצבי קריסה/מצוקה כלכלית זמנית, (שאינה נגררת שנים) אליה נקלע תושב/ת המועצה. הסיוע יעמוד לעזר לצורך התמודדות ושיקום בכוחות עצמה, רצוי תוך ליווי של גוף כמו פעמונים/מקימי או כל גוף אחר דומה.

קריטריונים לתמיכה:

 1. לסייע במימון הוצאות מיוחדות למשפחות נזקקות:
 2. עקב מקרי אסון בגין הוצאות מיוחדות של טיפול רפואי
 3. מצוקה כלכלית זמנית
 4. סיוע במסגרת שיקום או חינוך לפי החלטות מיוחדות
 5. עזרה ליולדת
 6. הכנסת כלה
 7. יתומים
 8. תמיכות לחגים ומעוטי יכולת
 9. בקשות חריגות לפי הצורך

נוהל קבלת החלטות

 1. חברי הוועדה: הבקשות מובאות בפני כל חברי הוועדה ומתקבלות עפ"י רוב.
 2. מועד קבלת החלטות: תשובה תימסר תוך חודש מיום קבלת כל המסמכים הנדרשים לצורך דיון בבקשה.
 3. טפסי הבקשה:
 • טופס בקשה קרן לעזרה הדדית (נמצא באתר המועצה).
 • 3 טפסי עוברי ושב של הבנק.
 • טפסי מחלה במקרים של בעיה בריאותית.
 • תלושי משכורת.
 • אישורים רלוונטיים לנושא הבקשה.
 • הצעות מחירים רלוונטיות לנושא הבקשה.

היקף הסיוע

 1. הסיוע שתעניק הקרן יהיה מוגבל לסך שלא יעלה על 30,000 ₪ למבקש . למעט מקרים חריגים ומנומקים בכתב שיוגבלו לסכום שלא יעלה על 50,000 ₪, בין אם מדובר במבקש יחיד ובין אם בזוג או משפחה.
 2. הקרן תחליט בכל מקרה ומקרה – האם היא נותנת את הכספים כמענק או כהלוואה, וכן תקבע את תנאי ההלוואה.
 3. הסיוע למבקש יינתן לשנה אחת בלבד והעזרה הינה חד פעמית.
 4. הועדה תהיה רשאית לחרוג מהאמור רק בהחלטה מיוחדת וחריגה.
 5. מובהר בזאת כי הקרן תהיה רשאית להחליט שלא ליתן סיוע כלשהו, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

הזכאים לתמיכה

הקריטריונים דלהלן ישמשו כקווים מנחים לשם מתן סיוע בכספים שתייעד לשם כך הקרן. מדובר בזאת כי הקריטריונים אינם ממצים, וכי עומדת להנהלת הקרן להפעיל את שיקול דעתה ביחס לכל מקרה ומקרה, תוך הפעלת שיקולים וקריטריונים נוספים, ובהתאם לכך להחליט האם להעניק את הסיוע:

 1. אוכלוסיית היעד הם תושבי יישובי המועצה האזורית שומרון, אשר נקלעו למצב כלכלי קשה או מצב בריאותי הדורש טיפול יקר שאין המבקש יכול לעמוד בו מבחינה כלכלית. אשר על כן, הקרן  תתמוך  אך ורק בתושבי מועצה אזורית שומרון. לשם כך  תיערך בדיקה מקיפה לגבי המבקש ובני משפחתו, לפי שיקול דעת הנהלת הקרן.
 2. הנהלת הקרן אף תהיה רשאית לשלוח נציגות לבקר בבית המבקש ולקבל עליו מידע נוסף.            
 3. במקרים אשר הנהלת הקרן תסבור שיש לכך הצדקה, תהיה הקרן רשאית לבקש מאת המבקש כתב ויתור על סודיות, וזאת על מנת לקבל על המבקש מידע מאת צדדים שלישיים.

 

להגשת טופס בקשה לקרן לחצו כאן